Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 10/TB-ĐHCNVT ngày 14/01/2021. Tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2 năm 2021.

20 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 10/TB-ĐHCNVT ngày 14/01/2021. Tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2 năm 2021.

Tệp đính kèm