Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 186/TB-ĐHCNVT ngày 29/9/2021. V/v cấp học bổng doanh nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021.

30 tháng 09, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 186/TB-ĐHCNVT ngày 29/9/2021. V/v cấp học bổng doanh nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021.

Tệp đính kèm