Văn bản pháp quy

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

03 tháng 05, 2021

Số VB: 27/2012/NĐ-CP

Ngày VB: 06/4/2012

Nội dung VB: Quy định về xử lý, kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban