Văn bản pháp quy

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

03 tháng 05, 2021

Số VB: 29/2012/NĐ-CP

Ngày VB: 12/4/2012

Nội dung: Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=157434