Văn bản pháp quy

Thông tư ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ TCCN

03 tháng 05, 2021

Số VB: 11/2012/TT-BGDĐT

Thời gian ban hành: 07/3/2012

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng ngày 10 tháng 9 năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Môn học này thay thế cho môn học Chính trị đã được quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2012 và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Quyết định số 375/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 1991 về việc ban hành Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trung học chuyên nghiệp; Quyết định số 20/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc ban hành Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Thông tư này./.