Quy chế- Quy định

Quyết định số 280/QĐ-ĐHCNVT ngày 27/5/2022. Ban hành Quy chế làm việc của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

15 tháng 07, 2022 Ban biên tập nhà trường

Quyết định số 280/QĐ-ĐHCNVT ngày 27/5/2022. Ban hành Quy chế làm việc của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì