Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu

06 tháng 06, 2021 Ban biên tập nhà trường

- Thời khóa biểu giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2020-2021 đại học liên thông khóa tuyển sinh 2020

- Thời khóa biểu giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2020-2021 đại học liên thông khóa tuyển sinh 2020 (2 bản)

- Thời khóa biểu giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2020-2021 đại học liên thông khóa tuyển sinh 2019