Thông báo tuyển sinh

Kế hoạch số 32/KH-ĐHCNVT ngày 23/6/2022 tuyển sinh đại học chính quy năm 2022(hệ đại trà)

15 tháng 07, 2022 Ban biên tập nhà trường

Kế hoạch số 32/KH-ĐHCNVT ngày 23/6/2022 tuyển sinh đại học chính quy năm 2022(hệ đại trà)

Tệp đính kèm