Thông báo tuyển sinh

Thông báo số: 18/ TB- ĐHCNVT ngày 22/02/2023 về việc tuyển sinh liên thông đại học năm 2023.

22 tháng 02, 2023 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số: 18/ TB- ĐHCNVT ngày 22/02/2023 về việc tuyển sinh liên thông đại học năm 2023.