Kế hoạch số 29/KH-ĐHCNVT ngày 05/10/2020. Tổ chức dâng hương Bác Hồ tại khu di tích lịch sử Đá Chông K9 cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020.

Kế hoạch số 29/KH-ĐHCNVT ngày 05/10/2020. Tổ chức dâng hương Bác Hồ tại khu di tích lịch sử Đá Chông K9 cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020.

https://drive.google.com/file/d/1m426_OU1-TK32BAn9hg_xbVFRovenpNV/view