Thông báo số 112/TB-ĐHCNVT ngày 07/9/2020. V/v công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020

Thông báo số 112/TB-ĐHCNVT ngày 07/9/2020. V/v công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020thong bao 112-07.9.20