Thông báo số 85/TB-ĐHCNVT ngày 09/7/2020. Về kế hoạch nghỉ hè, xếp hạng năm đào tạo và học lực cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020 và đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

thong bao 85-09.7.20