TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THÔNG BÁO LỊCH THI LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 ĐỢT 3 NĂM 2020 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

* Địa điểm: Cơ sở Lâm Thao
* Thời gian: Ngày 15/08/2020