HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2021

Ngày 20/01/2021, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS.NGƯT. Vũ Đình Ngọ –  Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Lê Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu; TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Quản lý đào tạo cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn; Các đồng chí trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS.NGƯT. Vũ Đình Ngọ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và dự toán năm 2021.

Sau khi nghe các báo cáo, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị bày tỏ sự thống nhất, đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến với tinh thần xây dựng cao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

PGS.TS.NGƯT. Vũ Đình Ngọ phát biểu kết luận và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Trong Hội nghị cán bộ, viên chức, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được thông qua.

Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Đắc Nam – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thay mặt Ban thanh tra nhân dân của Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2019-2020 của Ban.

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 05 đồng chí: Hoàng Thị Vân An, Đặng Ngọc Định, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Kiều Nhung và Bùi Thị Thanh Thủy. Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt của Nhà trường.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021, Nghị quyết nhấn mạnh các công tác trọng tâm năm 2021 là:

1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động và Nghị Quyết đại hội Đảng các cấp; Triển khai thực hiện các Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

2. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; Xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng nguồn lao động kỹ thuật chất lượng; Nghiên cứu xây dựng một số chương trình đào tạo theo hướng nâng cao để đào tạo thí điểm lớp chất lượng cao.

3. Tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện công tác tuyển sinh các trình độ đào tạo, đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Nhà trường, triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thiện hồ sơ minh chứng, báo cáo tự đánh giá giữa kỳ kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của Nhà trường và mời các chuyên gia ngoài trường đánh giá 03 chương trình đào tạo.

5. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức, giảm các đơn vị trực thuộc Nhà trường, rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Đổi mới phương pháp trả lương, thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, giảm biên chế phù hợp qui mô các khoa, bộ môn, số lượng sinh viên…

6. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Thực hiện các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo; các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn liền với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội…

7. Triển khai hoạt động đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính trong năm 2021, cân đối thu chi, ưu tiên cho các hoạt động đào tạo, đầu tư phát triển; Đảm bảo an ninh tài chính cho các hoạt động của Nhà trường. Thực hiện 3 công khai theo đúng quy định.

8. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống cháy nổ. Ổn định đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức, người lao động; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm truyền thống đào tạo Nhà trường và 10 năm đào tạo trình độ đại học.

9. Tiếp tục thực hiện 02 dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ và các quy định về xây dựng cơ bản. Từng bước dành phần kinh phí để cải tạo thư viện, phòng làm việc tại cơ sở Việt Trì; Từng bước chuyển công tác quản lý xuống cơ sở Việt Trì đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường.

Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Chủ tịch Công đoàn Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch phát động thi đua trong cán bộ, viên chức, người lao động và nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2021.

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm và tin tưởng của cán bộ, viên chức nhà trường vào sự lãnh đạo của Đảng ủy; sự quản lý, điều hành sáng suốt của Ban Giám hiệu; sự động viên khuyến khích thi đua của Công đoàn trường. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm của cán bộ, viên chức, người lao động, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2021.