Mẫu các loại văn bản hành chính

1. Mẫu 4.1 – Quyết định (quy định trực tiếp)

2. Mẫu 4.2 – Quyết định(ban hành Quy định)

3. Mẫu 4.3 – Quy định (ban hành kèm theo Quyết định)

4. Mẫu 4.4 – Công văn hành chính

5. Mẫu 4.5 – Các hình thức văn bản hành chính khác (Báo cáo, Thống kê, Kế hoạch, Đề án, Tờ trình)

6. Mẫu 4.6 – Giấy mời

7. Mẫu 4.7 – Giấy giới thiệu

8. Mẫu 4.8 – Biên bản

9. Mẫu 4.9 – Giấy biên nhận

 

10. Mẫu 4.10 – Giấy chứng nhận

 

11. Mẫu 4.11 – Thư công

 

12. Mẫu 4.12 – Mẫu hình thức sao văn bản

 

13. Mẫu phiếu trình ký