Mẫu các loại văn bản hành chính

1. Mẫu 4.1 – Quyết định (quy định trực tiếp)

2. Mẫu 4.2 – Quyết định(ban hành Quy định)

3. Mẫu 4.3 – Quy định (ban hành kèm theo Quyết định)

4. Mẫu 4.4 – Công văn hành chính

5. Mẫu 4.5 – Các hình thức văn bản hành chính khác (Báo cáo, Thống kê, Kế hoạch, Đề án, Tờ trình)

6. Mẫu 4.6 – Giấy mời

7. Mẫu 4.7 – Giấy giới thiệu

8. Mẫu 4.8 – Biên bản

9. Mẫu 4.9 – Giấy biên nhận

10. Mẫu 4.10 – Giấy chứng nhận

11. Mẫu 4.11 – Thư công

12. Mẫu 4.12 – Mẫu hình thức sao văn bản

13. Mẫu phiếu trình ký

line

mau412.doc(30 KB)

mau411.doc(29 KB)

mau-to-trinh-kygui-cac-don-vi.doc(33 KB)

mau410.doc(30 KB)

mau41.doc(32 KB)

mau44.doc(33 KB)

mau42.doc(32 KB)

mau43.doc(33 KB)

mau45.doc(32 KB)

mau46.doc(30 KB)

mau47.doc(30 KB)

mau48.doc(30 KB)

mau49.doc(30 KB)