Một số văn bản quy định về công tác học sinh – sinh viên

Thông tư liên tịch số 03 /2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

 

 • Nội dung: Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đội với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015

 

Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT

 • Nội dung: Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 39 /2010/BGDĐT ngày 23 tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Nội dung: Về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 39 /2010/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Nội dung: Phiếu tự đánh giá, xếp loại công tác HSSV

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

 • Nội dung: Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Thông tư số 9/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010

 • Nội dung: Ban hành quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa học vừa làm

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Nội dung: Ban hành quy chế ngoại trú của HS-SV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thông tư số 45/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009

 • Nội dung: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với HSSV trong các cơ sở dạy nghề

Thông tư số 31/2009/TT-BGDDT ngày 23/10/2009

 • Nội dung: Ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 26/2009/TT-BGDDT ngày 30/9/2009

 • Nội dung: Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên

Quyết định số 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 9/12/2008

 • Nội dung: Ban hành quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đào tạo và trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008

 • Nội dung: Ban hành qui định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên

Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDDT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008

  • Nội dung: Hướng dẫn thực hiện quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Nội dung:Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

 • Nội dung: Về việc công bố Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Nội dung: Qui định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Nội dung: Ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDDT ngày 13/8/2007

 • Nội dung: Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy