Qui định về bảng chữ viết tắt

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG

 

TT

Tên đơn vị

Chữ viết tắt

1 Phòng Tổ chức-Hành chính TCHC
2 Phòng Tài chính-Kế toán TCKT
3 Phòng Đào tạo ĐT
4 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đào tạo KTĐBCL
5 Phòng Khoa học và Công nghệ KHCN
6 Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên CTSV
7 Phòng Quản trị QT
8 Trung tâm Thông tin thư viện TTTV
9 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực PTNNL
10 Trung tâm Thí nghiệm thực hành TNTH
11 Trung tâm Ngoại ngữ NN
12 Trạm Y tế YT

 

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO

 

TT

Tên đơn vị

Chữ viết tắt

1 Quyết định
2 Báo cáo BC
3 Thông báo TB
4 Hợp đồng
5 Tờ trình TTr
6 Biên bản BB
7 Kế hoạch KH
8 Chỉ thị CT
9 Đề án ĐA
10 Giấy mời GM
11 Giấy giới thiệu GT
12 Giấy đi đường ĐĐ
13 Giấy chứng nhận CN
14 Giấy biên nhận BN
15 Giấy ủy nhiệm UN
16 Bản sao y bản chính SY