Hợp tác quốc tế

Đề xuất phương hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

  1. Một số định hướng về việc tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài giai đoạn 2011 - 2015
  • Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo hiện nay Nhà trường đang có quan hệ hợp tác;
  • Tăng cường hợp tác về đào tạo, Khoa học và Công nghệ với các tổ chức, các trường Đại học và cá nhân nước ngoài;
  • Hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan đến Giáo dục, nghiên cứu Khoa học và chuyển giao Công nghệ;
  • Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế do Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.
  1. Một số Nội dung hợp chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015

Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, Khoa học và Công nghệ và các hoạt động giáo dục khác trong Trường;

  • Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý của Trường;
  • Trao đổi giảng viên, người học; trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, Khoa học và Công nghệ; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, Khoa học và Công nghệ;
  • Để thực hiện các nội dung trên đạt hiệu quả tốt Trường mong muốn được Bộ hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện giới thiệu Trường với các đối tác nước ngoài, xây dựng cơ chế hoạt động, trợ giúp về pháp lý; hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc với các đơn vị, tổ chức khác trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các hợp tác quốc tế đúng theo pháp luật Việt Nam.
  1. Đề xuất nhu cầu vay vốn nước ngoài để tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu Khoa học của Nhà trường

Hiện nay Trường đang tập trung mọi nguồn lực vào đầu tư cơ sở vật chất cho phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu Khoa học; rất cần nhận được sự trợ giúp, tài trợ về tài chính, vay vốn ưu đãi dài hạn với lãi xuất thấp. Trường rất mong được Bộ quan tâm, giúp đỡ, giới thiệu để được vay vốn ưu đãi.