Giới thiệu

Báo cáo công khai trường Đại học Công Nghiệp Việt TrÌ

 

Báo cáo tuyển sinh năm: 2020, 2021, 2022, 2023

Quy chế tuyển sinh

Quy chế tuyên sinh liên thông

Đề án tuyển sinh: 2020, 202120222023

Báo cáo tình hình làm việc của sinh viên tốt nghiệp: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Công khai các ngành được phép đào tao

Báo cáo ba công khi năm: 2019-2020, 2020-2021, 2021 - 20222022 - 2023

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng: 2022, 2023

Thành lập năm 1956

Đào tạo

  • Đào tạo trên 80.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề

Những thành tích đạt được

  • 3 Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1960; 1964 và 1968)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhì ( năm 1985)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1997)
  • 1 Huân chương Chiến công hạng Ba ( năm 1990)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2002)
  • 1 Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2006)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2011)

Hợp tác

  • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia.
  • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế