Quy chế- Quy định

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì 2016

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đại học, cao đẳng chính quytại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Ban hành kèm theo Quyết định số 577/QĐ-ĐHCNVT, ngày 11 tháng 8 năm 2016)