Quy chế- Quy định

Quy định thực tập tốt nghiệp

22 tháng 09, 2021 Ban biên tập nhà trường

- Quyết định 867/QD-DHCNVT về việc thực tập tốt nghiệp (Tại đây)

- Quyết đinh 144/QD-DHCNVT sửa đổi bổ sung QĐ 867 (Tại đây)