Văn bản pháp quy

Thông tư số 19/2014/TT-BNV Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

03 tháng 05, 2021

Số VB: 19/2014/TT-BNV

Ngày VB: 04/12/2014

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178117