Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của bột N-TiO2 kích thước nanomet từ TiCl4, NH3 và axit axetic"

03 tháng 05, 2021

Ngày 06/5/2013, tại phòng họp 209 cơ sở Lâm Thao, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường đã họp, để đánh giá Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của bột N-TiO2 kích thước nanomet từ TiCl4, NH3 và axit axetic" do Thạc sỹ Lê Diên Thân - Khoa Công nghệ Hóa học làm chủ nhiệm đề tài.

Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Vũ Đình Ngọ - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên, Phản biện 1; ThS. Mạc Đình Thiết - Ủy viên, Phản biện 2; ThS. Nguyễn Mạnh Tiến- Ủy viên thư ký; TS. Nguyễn Minh Quý - Ủy viên; TS. Hoàng Thị Vân An - Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Ủy viên.

Tác giả đã trình bày tóm tắt công trình khoa học gồm các phần:

-Tổng quan về cấu trúc, tính chất và ứng dụng của TiO2; các phương pháp điều chế TiO2 biến tính kích thước nanomet;

- Phương pháp thực nghiệm;

- Kết quả và thảo luận

Đề tài được Hội đồng đánh giá cao về mục đích, ý nghĩa thực tiễn và nội dung khoa học. Nhóm thực hiện đề tài đã điều chế được bột Na-TiO2 theo phương pháp thủy phân TiCl4 trong dung dịch nước có mặt NH3 và Ac. Điều kiện thích hợp cho quá trình điều chế là: nồng độ TiCl4 là 0,35M, tỷ lệ mol NH3/TiCl4 = 4,2, Ac/TiCl4 = 1, nung 700oC trong 30 phút. Bột Na-TiO2 điều chế trong điều kiện trên có hoạt tính quang xúc tác phân hủy MB đạt 99,4% sau 80 phút chiếu ánh sáng đèn compact 40W. Nhóm nghiên cứu cũng đã xác định được bằng thực nghiệm ảnh hưởng của Ac khi có mặt trong quá trình thủy phân TiCl4 trong dung dịch NH3 với tỷ lệ thích hợp là làm tăng nhiệt độ nung thích hợp từ 600oC lên 700oC và tăng hiệu suất quang xúc tác lên 12% nhưng không làm thay đổi thành phần pha và kích thước hạt của bột Na-TiO2 so với mẫu bột N-TiO2.

Đề tài đã được Hội đồng đã đánh giá xếp loại Tốt.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu: