Nghiên cứu khoa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

03 tháng 05, 2021

Ngày 20/12/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Vũ Đình Ngọ đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu kích thích phát triển quần thể vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải bằng muối của axit bit oxymethyl phosphinic”

Xuất phát từ mục tiêu xây dựng thành công quy trình tổng hợp muối từ axit bis(oxymethyl)phosphinic; quy trình xử lý nước thải xử lý ứng dụng muối trên hiệu quả, kinh tế; thiết kế mô hình xử lý nước thải sử dụng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic kích thích sự phát triển của quần thể vi sinh vật; đặc biệt, ứng dụng thành công trong xử lý nước thải tại Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, nhóm nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu tổng hợp muối từ axit bis(oxymethyl)phosphinic; nghiên cứu ứng dụng của muối tổng hợp trong xử lý nước thải trong phòng thí  nghiệm; Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải ngoài thực tế.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn. Bởi vì, thông qua cơ sở lí luận và thực nghiệm của quá trình nghiên cứu nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình tổng hợp muối của axit bis(oxymethyl) phosphinic và đưa ra các thông số tối ưu: dung môi hòa tan là benzen, tỉ lệ chất phản ứng: axit bis(oxymethyl)phosphinic = 2:1, nhiệt độ đun sôi là 100 oC, nhiệt độ sấy là 60 oC, thời gian khuấy là 1h, thời gian đun sôi là 1h và thời gian sấy là 4h. Từ kết quả đó đã đưa ra được quy trình tổng hợp chung cho các muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic. Đã nghiên cứu sơ bộ hoạt tính của các muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic trong xử lý COD trong nước thải, từ kết quả cho thấy chỉ có muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic với N,N-diphenylguanidine là có tác dụng tăng hiệu quả xử lý COD trong nước thải. Trong mô hình bể xử lý hiếu khí Aerotank tại Trung Tâm Thí nghiệm – Thực hành trường Đại học công nghiệp Việt Trì cũng cho thấy VSV có khả năng xử lý hoàn toàn methanol và ethanol trong nước thải trong điều kiện bổ sung muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic ở nồng độ 10-6 g/l, mà khi không bổ sung muối nước thải sau xử lý không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn ba thành phần: methanol, ethanol và ethyl cellsolve. Ứng dụng muối của axit bis(oxymethyl) phosphinic vào trong xử lý nước thải của công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì cho thấy muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic có khả năng làm giảm thời gian xử lý nước thải trong bể aerotank đến 2,3 lần, từ đó làm giảm giá thành xử lý 1 m3 nước thải còn 55% so với ban đầu.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

Thanh Vân