Quy định

Văn bản pháp quy về sở hữu trí tuệ

03 tháng 05, 2021

STT

Số hiệu

Nội dung

Cơ quan ban hành

1.

Số: 15/1999/QH10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự của quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 số 37/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009

(Download)

Quốc hội

2.

Số 15/1999/QH10

Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Chương XVI – Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

( Download)

Quốc hội

3.

Luật số : 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh

( Download)

Quốc hội

4.

Luật số  30 /2004/QH11

Luật xuất bản

( Download)

Quốc hội

5.

Số: 33/2005/QH11

Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ - Chương XXXIV- Quyền tác giả và quyền liên quan.

( Download)

Quốc hội

6.

Luật số: 50/2005/QH11

Luật sở hữu trí tuệ

( Download)

Quốc hội

7.

Luật số: 80/2006/QH11

Luật chuyển giao công nghệ

( Download)

Quốc hội

8.

Luật số: 12/2008/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản

( Download)

Quốc hội

9.

Luật số: 21/2008/QH12

Luật công nghệ cao

( Download)

Quốc hội

10.

Luật số: 36/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.

( Download)

Quốc hội