Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 143/TB-ĐHCNVT ngày 23/8/2021. V/v cấp giấy xác nhận vay vốn học sinh, sinh viên.

30 tháng 08, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 143/TB-ĐHCNVT ngày 23/8/2021. V/v cấp giấy xác nhận vay vốn học sinh, sinh viên.

Tệp đính kèm