Văn bản pháp quy

Thông tư ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

03 tháng 05, 2021

Số tư liệu:41/2009/TT-BTTTT

Ngày ban hành:30-12-2009

Nguồn:Các Bộ và ngang bộ

Tệp đính kèm: 41-2009-TT-BTTTT.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 169/2006/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước (sau đây gọi tắt là Danh mục phần mềm mã nguồn mở) làm cơ sở thực hiện các Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg và 223/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức nhà nước khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm các loại phần mềm có trong Danh mục phần mềm mã nguồn mở này, phải ưu tiên đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm phần mềm tương ứng trong Danh mục.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức nhà nước đầu tư, mua sắm, sử dụng các phần mềm được nâng cấp, bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện lại, việt hóa từ các sản phẩm phần mềm trong Danh mục.

Điều 3. Danh mục phần mềm mã nguồn mở nói trên được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2010 và thay thế Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu giải quyết

(Nguồn:http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=19723&opt=brpage)