Quy chế- Quy định

Ban hành Quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

15 tháng 07, 2022 Ban biên tập nhà trường

Ban hành Quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì