Quy chế- Quy định

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

15 tháng 07, 2022 Ban biên tập nhà trường

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì