Văn bản pháp quy

Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

03 tháng 05, 2021

Số tư liệu:19/2011/TT-BTTTT

Ngày ban hành:01-07-2011

Tệp đính kèm: thongtu19.pdf

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền Thông

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong việc đăng tải, trao đổi, lưu trữ thông tin số của cơ quan nhà nước.

2. Thông tư áp dụng đối với cơ quan nhà nước bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng áp dụng nêu trên thực hiện những quy định tại Thông tư này.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

(Nguồn:http://www.moet.gov.vn/?page=6.7&view=20034)