Giá trị cốt lõi - triết lý Giáo dục

Giá trị Cốt lõi

Nhân Văn - Đoàn kết - Chất lượng - Đổi mới

Triết lý giáo dục

Học tập chủ động, làm việc sáng tạo