Văn bản pháp quy

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

03 tháng 05, 2021

Số văn bản: 57/2011/TT-BGDDT (Thông tư         Quy định)

Ngày ban hành: 02/12/2011

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, bao gồm: tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh;  quy trình đăng ký, xử lý vi phạm.

 2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục tiêu chung

1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở đào tạo trong việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

3. Tạo điều kiện để xã hội, người học cùng giám sát khả năng bảo đảm chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo, đồng thời thúc đẩy các cơ sở đào tạo đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giáo viên, giảng viên: Là những người đủ tiêu chuẩn được quy định tại Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 25/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giáo viên, giảng viên của cơ sở đào tạo công lập: Là giáo viên, giảng viên trong biên chế và giáo viên, giảng viên đã ký hợp đồng lao động với cơ sở đào tạo từ 01 năm trở lên.

3. Giáo viên, giảng viên của cơ sở đào tạo ngoài công lập: Là giáo viên, giảng viên hợp đồng lao động dài hạn, làm việc toàn phần tại cơ sở đào tạo.

4. Diện tích sàn xây dựng  trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo bao gồm diện tích các hạng mục:

a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại;

b) Thư viện, trung tâm học liệu;

c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng.