Đào tạo

Thông báo thay đổi thời gian giảng dạy, học tập từ năm học 2015-2016

03 tháng 05, 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian giảng dạy, học tập từ năm học 2015-2016

Căn cứ kết luận của Hội nghị cán bộ chủ chốt họp ngày 20/7/2015, Nhà trường thông báo về thời gian giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên bắt đầu từ năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

- Thời gian một tiết học được tính bằng 50 phút.

- Một ngày học được chia thành 12 tiết, thời gian các tiết học như sau:

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

Tiết 1

7h 00’ – 7h 50’

Tiết 7

12h 30’ – 13h 20’

Tiết 2

7h 55’ – 8h 45’

Tiết 8

13h 25’ – 14h 15’

Tiết 3

8h 50’ – 9h 40’

Tiết 9

14h 20’ – 15h 10’

Tiết 4

9h 45’ – 10h 35’

Tiết 10

15h 15’ – 16h 05’

Tiết 5

10h 40’ – 11h 30’

Tiết 11

16h 10’ – 17h 00’

Tiết 6

11h 35’ – 12h 25’

Tiết 12

17h 05’ – 17h 55’

- Đối với giờ giảng dạy thực hành: Buổi sáng bắt đầu từ 7h00’, Buổi chiều bắt đầu từ 13h00’.

Đề nghị các Ông (bà) Trưởng các đơn vị triển khai nội dung Thông báo này tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.