Đào tạo

Thông báo về việc xét xếp hạng năm đào tạo, học lực học kỳ 2 năm học 2014-2015 và đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

03 tháng 05, 2021

THÔNG BÁO

V/v xét xếp hạng năm đào tạo, học lực học kỳ 2 năm học 2014-2015

và đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo của khóa tuyển sinh năm 2012, 2013 và 2014 Nhà trường thông báo kế hoạch xét xếp hạng năm đào tạo, học lực học kỳ 2 năm học 2014-2015 và đăng ký học phần cho học kỳ 1 năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

1. Xét xếp hạng năm đào tạo, học lực học kỳ 2 năm học 2014-2015

- Dự kiến họp xét vào ngày 17/8/2015.

- Các khoa quản lý sinh viên tổng hợp bản xét xếp hạng năm đào tạo, học lực học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012, 2013, 2014 và gửi bản cứng, file mềm về phòng Đào tạo trước 10h ngày 12/8/2015 để tập hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.

2. Đăng ký học phần cho học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

- Thời gian đăng ký: từ ngày 03/8/2015 đến hết ngày 09/8/2015.

- Các khoa quản lý sinh viên cử cố vấn học tập tư vấn, hướng dẫn sinh viên đăng ký phù hợp với năng lực học tập của bản thân.

- Sau khi đăng ký học phần trên phần mềm quản lý đào tạo, sinh viên in bản đăng ký và xin xác nhận của cố vấn học tập, lãnh đạo khoa quản lý sinh viên. Khoa quản lý sinh viên tập hợp bản đăng ký của sinh viên để lưu giữ.

- Thời gian mở cổng thông tin đăng ký trực tuyến từ 7h00 ngày 03/8/2015 đến hết ngày 09/8/2015, quá thời hạn trên sinh viên nào không đăng ký trên phần mềm của nhà trường coi như không đăng ký học phần của học kỳ đó.

- Các khoa chủ động liên hệ với Trung tâm Thông tin thư viện để đăng ký sử dụng phòng tin học phục vụ đăng ký học phần (nếu có nhu cầu).

- Đối với sinh viên hệ liên thông khóa tuyển sinh năm 2014 các khoa tư vấn và hướng dẫn đăng ký (không đăng ký qua phần mềm quản lý đào tạo) sao cho phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện thực tế và theo quy chế đào tạo tín chỉ. Các khoa quản lý sinh viên tập hợp bản đăng ký của sinh viên để lưu giữ, đồng thời gửi bản tổng hợp về phòng Đào tạo trước 10h ngày 12/8/2015.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị danh sách lớp học phần, sổ lên lớp hàng ngày, bàn giao với phòng Quản trị trước ngày 19/8/2015.