Văn bản pháp quy

Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

03 tháng 05, 2021

Số VB: 19/2012/TT-BGDĐT

Ngày VB: 01/6/2012

Nội dung: Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Nguồn: http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=4198