Quy định

Một số văn bản quy chế và pháp luật nhà nước

03 tháng 05, 2021

TT

Số hiệu

Nội dung

Cơ quan ban hành

1

Luật số: 19 /2005/ QĐ-BGDĐT

 

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GDĐT

( Download)

Bộ giáo dục và Đào tạo

2

Số: 24/2005/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

( Download)

Bộ giáo dục và Đào tạo

3

Số: 08/2006/TT-BKHCN

Thông tư hướng dẫn về dịch vụ Sở hữu trí tuệ.

( Download)

Bộ khoa học và công nghệ

4

Số: 23/2007/TT-BTC

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

( Download)

Bộ Tài chính

5

Số: 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

( Download)

Bộ Tài chính - Bộ khoa học và công nghệ

6

Số: 127/2007/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 1/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

( Download)

Bộ Tài chính

7

Luật số: 21/2008/QH12

Luật công nghệ cao của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

( Download)

Quốc hội

8

Số:43/2008/TTLT-BTC-BTTTT

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

( Download)

Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Số 78 /2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học.

( Download)

Bộ giáo dục và Đào tạo

10

Số:123/2009/TT-BTC

Thông tư quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

( Download)

Bộ Tài chính