Các khoa

Danh sách các khoa

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

1. Khoa Công nghệ Hóa học và môi trường

2. Khoa Kỹ thuật Phân tích

3. Khoa Công nghệ Thông tin

4. Khoa Điện

5. Khoa Cơ khí

6. Khoa Kinh tế

7. Khoa Khoa học Cơ bản

8. Khoa Ngoại ngữ

9. Bộ môn Lý luận chính trị

10. Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

11. Trung tâm Thông tin thư viện