Đại học

Quyết định số 224/QĐ-ĐHCNVT ngày 14/5/2021. V/v tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.

24 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Quyết định số 224/QĐ-ĐHCNVT ngày 14/5/2021. V/v tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.