Giới thiệu

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ

1

 

Hiệu trưởng

PGS. TS. NGƯT.

Vũ Đình Ngọ

 

 

Là người đại diện theo pháp luật của nhà Trường, chịu trách nhiệm trước Bộ Công thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan toàn bộ các mặt hoạt động của Nhà Trường. Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Nhà trường theo các quy định của pháp luật và của Điều lệ trường Đại học.

Phụ trách các mặt công tác

 1. Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Nhà trường;
 2. Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch phát triển nhà trường; công tác đối ngoại; tổ chức nhân sự, phát triển đội ngũ, kế hoạch – tài chính, công tác thanh tra giáo dục; Khoa học công nghệ và Đảm bảo chất lượng giáo dục; hợp tác quôc tế; đầu tư, xây dựng cơ bản; khen thưởng, kỷ luật cán bộ – viên chức;
 3. Chủ tịch các Hội đồng theo quy định;
 4. Chủ tài khoản nhà trường; •
 5. Đại diện nhà trường ký: Các hợp đồng kinh tế, các văn bản hợp tác với các tồ chức trong nước và quốc tế, các loại văn bằng, chứng chỉ (trừ các chứng chỉ đã uỷ quyền), các quyết định và các văn bản chỉ đạo các mặt công tác của Nhà trường;
 6. Phụ trách công tác khoa học công nghệ trong giảng viên, học viên và sinh viên;
 7. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
 8. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tồ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Ke toán, Phòng Khoa học công nghệ và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Kinh tế, Khoa Điện, Tổ Quản lý dự án (Phòng Quản trị).

2

 

Phó Hiệu trưởng

TS. Vũ Đức Bình

 

 

 

Phụ trách các mặt công tác

 1. Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, giảpg viên và học viên, sinh viên;
 2. Phụ trách công tác thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thê dục – thê thao trong cán bộ, giảng viên và sinh viên;
 3. Phụ trách công tác tuyển sinh và họp tác đào tạo với các cơ quan, doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho sinh viên và quan hệ với các doanh nghiệp;
 4. Phụ trách công tác sinh viên và giáo viên chủ nhiệm;
 5. Phụ trách công tác quản lý, sửa chữa, bảo dường công trình, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 6. Phụ trách công tác quản lý điện, nước, cơ sở hạ tầng và công tác đời sông cán bộ, giảng viên và sinh viên;
 7. Phụ trách công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự, hoạt động ký túc xá, nhà ăn, dịch vụ và phục vụ sinh viên;
 8. Phụ trách công tác phòng chống chảy nổ, phòng chốnglụt bão, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp;
 9. Phụ trách các hoạt động của cơ sở Việt Trì;
 10. Tham gia cùng Hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ quản lý công tác dự án, đầu tư xây dựng theo sự phân công cụ thể của Hiệu trưởng;
 11. Phụ trách công tác truyền thông, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo kỹ năng mềm và các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên;
 12. Trực tiếp chỉ đạo các đorn vị: Phòng Công tác sinh viên và Tuyển sinh, Phòng Quản trị, Khoa Cơ khí, Khoá Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại Ngữ; Bộ môn Lý luận chính trị.
 13. Đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3

 

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS.

Trần Thị Hằng

 

 

Phụ trách các mặt công tác

 1. Phụ trách công tác đào tạo đại học, sau đại học;
 2. Phụ trách công tác thực hàíih, thực tập của sinh viên, hoạt động thực tế của giảng viên;
 3. Phụ trách công tác cố vấn học tập;
 4. Phụ trách công tác khảo thí;
 5. Phụ trách công tác thư viện, biên soạn giáo trình, bài giảng, phát triển học liệu;
 6. Phụ trách công tác bồi dưỡng giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy;
 7. Giúp Hiệu trưởng một số đề án hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cửu khoa học;
 8. Phụ trách công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường;
 9. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo; Khoa Công nghệ Hoá học và môi trường; Khoa Kỹ thuận phân tích; Khoa Khoa học cơ bản; Trung tâm Thông tin thư viện;
 10. Đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;
 11. Cùng Hiệu trưởng chỉ đạo một số nhiệm vụ về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

Thành lập năm 1956

Đào tạo

 • Đào tạo trên 80.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề

Những thành tích đạt được

 • 3 Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1960; 1964 và 1968)
 • 1 Huân chương Lao động hạng Nhì ( năm 1985)
 • 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1997)
 • 1 Huân chương Chiến công hạng Ba ( năm 1990)
 • 1 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2002)
 • 1 Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2006)
 • 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2011)

Hợp tác

 • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia.
 • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế