KH&CN

Xét tặng Giải thưởng “Khoa học Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

03 tháng 05, 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

Số:      /TB-ĐHCNVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày     tháng      năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc xét tặng Giải thưởng “Khoa học Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

Căn cứ Công văn số 1876/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 5 năm 2018 về việc xét tặng Giải thưởng “Khoa học Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các cá nhân trong đơn vị mình (nếu đủ điều kiện) tham gia nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng theo đúng tinh thần của văn bản.

Thông tin chi tiết đề nghị xem trên trang website của Nhà trường

Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện đúng nội dung Thông báo.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu VT; KHCN&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Lê Thanh Tâm