Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu các học phần thay thế đồ án/khóa luận tốt nghiệp học phần kiến thức chuyên ngành (2 bản)

06 tháng 06, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thời khóa biểu các học phần thay thế đồ án/khóa luận tốt nghiệp học phần kiến thức chuyên ngành (2 bản)