Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 101/TB-ĐHCNVT ngày 22/6/2021. Dự kiến kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học, văn bằng hai đại học ngày 17,18/7/2021

23 tháng 06, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 101/TB-ĐHCNVT ngày 22/6/2021. Dự kiến kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học, văn bằng hai đại học ngày 17,18/7/2021

Tệp đính kèm