Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 102/ TB- ĐHCNVT ngày 05/8/2022 tổ chức xét tuyển cho thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông đại học

09 tháng 08, 2022 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 102/ TB- ĐHCNVT ngày 05/8/2022 tổ chức xét tuyển cho thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông đại học