Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 166/TB-ĐHCNVT ngày 10/9/2021. V/v tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật hóa học năm 2021

21 tháng 09, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 166/TB-ĐHCNVT ngày 10/9/2021. V/v tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật hóa học năm 2021