Thông báo tuyển sinh

Thông báo số: 19/ TB- ĐHCNVT ngày 22/02/2023 Tổ chức xét tuyển cho thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông đại học

22 tháng 02, 2023 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số: 19/ TB- ĐHCNVT ngày 22/02/2023 Tổ chức xét tuyển cho thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông đại học