Thông báo

Tham gia Hội nghị Khoa học và Đào tạo ngành Hoá học

03 tháng 05, 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

Số:      /TB-ĐHCNVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày     tháng 6 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc viết bài tham gia Hội nghị Khoa học và Đào tạo ngành Hóa học

 

Căn cứ Thông báo số 01 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  về Hội nghị Khoa học và Đào tạo ngành Hóa học.

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các cá nhân trong đơn vị mình viết bài tham gia Hội nghị.

Thông tin chi tiết, đề nghị xem trên mục “Thông báo” trang website của Nhà trường

Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện đúng nội dung Thông báo.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu VT; KHCN&HTQT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

TS. Lê Thanh Tâm