Thông báo

Thông báo số 02/TB-ĐHCNVT ngày 06/01/2022. V/v thu học phí, tài liệu học tập học kỳ II năm học 2021-2022

10 tháng 01, 2022 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 02/TB-ĐHCNVT ngày 06/01/2022. V/v thu học phí, tài liệu học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Tệp đính kèm