Thông báo

Thông báo số: 119/TB- ĐHCNVT ngày 16/9/2022 về việc tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022.

17 tháng 09, 2022 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số: 119/TB- ĐHCNVT ngày 16/9/2022 về việc tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022.