Thông báo

Thông báo số 98/TB-ĐHCNVT ngày 29/7/2022 về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023

09 tháng 08, 2022 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 98/TB-ĐHCNVT ngày 29/7/2022 về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023

Tệp đính kèm